VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup ebooků (elektronických knih), digitálních produktů ve formátu PDF a fyzických produktů, (v dalším textu vše též jako „produkt“, „produkty“) přes webové rozhraní www.dadum.cz . Provozovatelem webu je Dagmar Medzvecová, IČ: 05221129 (dále jen „Poskytovatel“).
 2. Nákup produktů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Poskytovatelem (coby Prodávajícím) a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran Kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Poskytovatele.
 3. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než u mě jako Poskytovatele nakoupíte vybrané produkty. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před odesláním objednávky (tj. před kliknutím na tlačítko „Odeslat“). Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Tím, že kliknete na tlačítko „Odeslat“ a předtím zaškrtnete políčko souhlasu s obchodními podmínkami mi dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem nákupu a spolupráce, jaký zde popisuji. 
 4. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. A tady je podrobnější obsah:

Obsah VOP:

 1. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu obchodních podmínek
 2. Důležité pojmy (definice)
 3. Objednávka a uzavření Smlouvy
 4. Cena produktů a služeb a platba
 5. Dodací podmínky a storno podmínky
 6. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem
 7. Odstoupení od Smlouvy
 8. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád
 9. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
 10. Závěrečná ustanovení

II. Důležité pojmy (definice)

   1. POSKYTOVATEL (PRODÁVAJÍCÍ):

Poskytovatelem je: 

Dagmar Medzvecová

IČ: 05221129

Místo podnikání (i adresa pro doručování): Jasmínová 21, Praha 10600 

Zapsaná v živnostenském rejstříku u Úřadu městské části Praha 10

E-mail: info@dadum.cz

   2. KUPUJÍCÍ. Kupujícím se stanete, pokud prostřednictvím webového rozhraní www.dadum.cz se mnou uzavřete Kupní smlouvu, a tím koupíte některý z produktů uvedených na tomto webovém rozhraní. Kupujícím můžete být coby podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ, a nebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) a nebo spotřebitel. V dalším textu bude používáno jediné označení – Klient.
   3. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít zato, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel.  
   4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je to Smlouva, ve které jako Klient vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Klient, který není spotřebitelem. Současně má Poskytovatel i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Klientovi a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele. 
   5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je to Smlouva, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Poskytovatel a Klient museli pro její uzavření osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.
    6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Klientem a Poskytovatelem. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Klientem spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Ochrana osobních údajů se řídí zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.  
 

III. Objednávka a uzavření Smlouvy

 1. Jako Klient objednáváte produkty zásadně přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na webových stránkách, vyplněním zde umístěného formuláře. 
 2. POPIS PRODUKTŮ A SLUŽEB.  Na webovém rozhraní www.dadum.cz naleznete veškeré mé produkty, včetně produktů poskytovaných zdarma, s podrobným popisem jejich formy a obsahu. Veškeré prezentace produktů uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Poskytovatel nejsem povinna uzavřít Smlouvu ohledně těchto produktů a služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije. 
 3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ: Pro objednání přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Klient vyplníte své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu, mail, při objednávce na firmu i údaje o firmě, IČ, DIČ), informace o objednávaném produktu (vložením objednávaného produktu do „košíku“ webového rozhraní), a vyberete způsob úhrady.

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Závazně objednat. S povinností platby“. 

O obdržení objednávky vás budu informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z mé strany, pokud to není v tomto potvrzení výslovně uvedeno. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímám, zašlu vám informaci o přijetí objednávky v následném mailu. Do okamžiku, než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Smlouva týkající se produktu uzavřena. Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou poté možné jen na základě dohody se mnou.

V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám. 

Jako Prodávající si vyhrazujeme právo zrušit vaši objednávku nebo její část před uzavřením Kupní smlouvy, jejímž předmětem by byla koupě tištěné knihy, pokud by došlo k úplnému vyprodání zásob a nebyl plánovaný dotisk knihy. V případě, že by nebyla kniha skladem, ale byl by plánovaný nebo již v realizaci dotisk, informovali bychom vás předem telefonicky nebo emailem o možném termínu dodání. Pokud s tímto termínem nebudete souhlasit a nedojde k dohodě o termínu dodání a nebo pokud již knihu kvůli úplnému vyprodání nelze dodat, nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka tak nebude realizována. Pokud by nastala situace, kdy jste již jako Kupující předtím uhradili celou nebo část kupní ceny, přijaté finanční plnění vám v tomto případě vrátíme s vámi dohodnutým způsobem, popřípadě, nedojde-li k dohodě, pak stejným způsobem, jako byla platba uhrazena z vaší strany. Doba vrácení přijatého plnění závisí na zvoleném způsobu platby, nepřekročí však dobu 14 dnů od okamžiku informování o nemožnosti dodat zboží.

Objednávat produkty přes webové rozhraní nebo mailem je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňuji však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu, a nebo v důsledku okolností, za které neodpovídám, jako jsou výpadky připojení k internetové síti. 

   4.  Smlouva i VOP se uzavírají v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná.   
 

IV. Cena produktů a platba

CENA PRODUKTŮ. U jednotlivých položek produktů je na webovém rozhraní uvedena i jejich cena. Protože jako Prodávající nejsem plátcem daně s přidané hodnoty, není rozlišována cena s daní a bez daně. Ceny jsou platné po celou dobu, kdy jsou na webovém rozhraní uvedeny. Náklady na dopravu a další náklady spojené s dodáním zboží (balné, expediční poplatek) jsou uvedeny v čl. V. VOP. Konečná kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko „Závazně objednat. S povinností platby“) je již uvedena včetně dopravného a balného, jsou-li k jednotlivým produktům účtovány.

Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Výše slevy na všechny Produkty se vždy odvíjí od ceny před slevou. Tj. z nejnižší ceny, za kterou se v předešlých 30 dnech daný produkt prodával. Přehled cen eviduje Prodávající v oddělené evidenci.

Sjednanou kupní cenou (dále jen „cena“) je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsme povinni vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni vám produkt dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává produkt v našem vlastnictví.

ZPŮSOB PLATBY. Sjednanou cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

- bezhotovostně bankovním převodem na náš bankovní účet: pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.

- bezhotovostně online platební kartou nebo tzv. rychlým online bankovním převodem prostřednictvím platebního portálu GoPay

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých.

SPLATNOST KUPNÍ CENY.

V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky.  Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet.

V případě bezhotovostního převodu provedeného na základě zálohové faktury vám o přijetí platby vystavíme doklad o přijaté platbě a spolu při dodání produktu pak obdržíte mailem fakturu, která zároveň slouží i jako dodací list.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

Produkt není možné hradit formou splátkového kalendáře.

 

V. Dodací podmínky

ZPŮSOB DODÁNÍ PRODUKTU. Při koupi e-booků a všech digitálních produktů v PDF formátu bude digitální obsah ve formátu pdf dodán po zaplacení kupní ceny na vámi sdělenou mailovou adresu jako příloha mailové zprávy nebo zasláním odkazu v podobě adresy webové stránky, na které je obsah možno stáhnout či otevřít. Při koupi on-line kurzu po uhrazení stanovené ceny vytvoří Prodávající Kupujícímu uživatelský účet na webovém rozhraní a vygeneruje a na elektronickou adresu uvedenou v objednávce zašle přístupové údaje k uživatelskému účtu. Po přihlášení s využitím přístupových údajů bude digitální obsah (on-line kurz) dodán zpřístupněním členské sekce. V případě, že je pro všechny přihlášené on-line kurz otevírán ve stejný den, obdržíte po zaplacení přístupové údaje v předem ohlášený den. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou jednotlivé lekce kurzu zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu uvedeného na „nástěnce“ členské sekce on-line kurzu. Pokud zakoupíte fyzický produkt, bude zaslán na vámi sdělenou doručovací adresu.

Podrobnosti naleznete v bodech 7 a 8. tohoto článku.

DODACÍ LHŮTA. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude digitální obsah dodán nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na náš bankovní účet. U platby online platební kartou nebo rychlým online převodem bude digitální produkt dodán obratem po provedení platby. Výjimkou je jen  situace, kdy on-line kurz začíná pro všechny přihlášené účastníky v konkrétní stejný předem avizovaný den. Pokud jste objednali fyzický produkt, bude vám odeslán nejpozději třetí pracovní den poté, kdy dorazila platba kupní ceny. Doručení trvá obvykle 1 až 2 pracovní dny.

NÁKLADY NA DOPRAVU. S ohledem na charakter produktů jsou účtovány náklady na dopravu pouze v případě prodeje fyzických produktů. Konkrétní částka je uvedena na webovém rozhraní.

Po dodání produktu si prosím u fyzických produktů zkontrolujte, zda není poškozený nebo nejsou zjevné tiskové vady (typu chybějící stránky) a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abychom mohli provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.

Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .docx a pdf a přehrávání video a audio souborů (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).

Pokud by bylo nutné z důvodů na vaší straně doručovat fyzický produkt opakovaně, a nebo jiným než objednaným způsobem, jste povinni uhradit náklady na opakované doručení nebo na doručení jiným způsobem, nebude-li mezi námi výslovně ujednáno jinak. V případě, že byste fyzický produkt bezdůvodně odmítli převzít, mám nárok na náhradu nákladů spojených s jeho dodáním a uskladněním, jakož i dalších nákladů, které mi z důvodu nepřevzetí knihy vzniknou.

Vyhrazujeme si právo upravit podrobněji podmínky Dodání produktů a dopravy v samostatném dokumentu.

 

VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem

Digitální obsah zasílám pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .docx a pdf.

Digitální obsah je chráněn autorským právemnení možné jej bez mého výslovného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. Produkty slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a jsou vytvořeny s využitím mých znalostí a zkušeností. Jedná se o návody a doporučení a záleží na vašich schopnostech a dalších okolnostech, jaké výsledky s jejich pomocí dosáhnete. Neodpovídáme za váš případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v produktu.

 

VII. Odstoupení od Smlouvy

V případě, že předmětem Kupní smlouvy je dodání fyzického pruduktu, pak jako Spotřebitel máte podle § 1829 odst. 1 NOZ právo od této smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní ode dne, kdy jste knihu převzali, protože jde o Smlouvu uzavřenou distančním způsobem. V této 14denní lhůtě musí být odstoupení od Smlouvy odesláno mailem na info@dadum.cz nebo odesláno poštou na mou adresu uvedenou v čl. II. VOP, případně na tuto adresu doručeno osobně či prostřednictvím jiné osoby. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

V případě, že předmětem Kupní smlouvy je dodání digitálního obsahu (e-knihy, PDF materiálů, online kurzu), pak jako Kupující odesláním objednávky a zaškrtnutím souhlasu s těmito VOP udělujete výslovný souhlas, aby vám byl digitální obsah dodán před uplynutím lhůty 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy stanovené v § 1829 odst. 1 NOZ. Vezměte prosím na vědomí, že v tomto případě nemáte právo na odstoupení od smlouvy (§ 1837 písm. l NOZ).

Pokud jako Spotřebitel odstoupíte od Smlouvy, jejímž předmětem byla koupě fyzického produktu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy nám předejte nebo zašlete zpět zakoupený produkt, který jste od nás obdrželi dle této smlouvy. Při zasílání zvolte doporučenou zásilku, nezasílejte zásilku na dobírku. Náklady na vrácení nesete sami. Produkt zašlete nepoškozený a neopotřebovaný. Připojte, prosím, kopii dokladu o platbě, fakturu či dodací list nebo jiný doklad či důkaz k prokázání, že se jedná o produkt u mě zakoupený ve lhůtě 14 dnů před odstoupením od smlouvy. Výrazně tím urychlíte vyřízení celé záležitosti. Samotné nepředložení těchto dokladů ovšem nebrání vyřízení vašeho odstoupení od smlouvy. Pokud jste již dříve tyto údaje nezaslali v samostatném oznámení o odstoupení od smlouvy (např. vyplněním ve vzorovém formuláři), připojte, prosím, i údaj o volbě způsobu vrácení peněz, pokud je nechcete vrátit stejným způsobem, jako jste platbu hradili. Vezměte prosím na vědomí, že bude-li mi produkt vrácen poškozený, opotřebený, vzniká mi nárok na náhradu újmy tím vzniklé a mám právo si tento nárok jednostranně započíst proti vašemu nároku na vrácení kupní ceny a tedy v takovém případě bych vám vrátila pouze rozdíl mezi kupní cenou (včetně nákladů na dopravu) a částkou odpovídající vzniklé újmě.

Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vám vrátím peníze, které jsem od vás přijala jako platbu za produkt, včetně nákladů na dopravu a veškerých dalších nákladů s dodáním produktu uhrazených. Pokud byla předmětem Smlouvy koupě fyzického produktu a vy jste při objednání nezvolili nejlevnější způsob dodání, dle zákona vám vrátím částku odpovídající nejlevnějšímu nabízenému dodání produktu. Nejsem však povinna vám peníze vrátit dříve než mi produkt předáte zpět a nebo prokážete, že jste ji zpět odeslali. Při odstoupení od Smlouvy vám peníze vrátím stejným způsobem, jakým jste mi je uhradili (tj. např. bankovním převodem), leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro vás nebyly spojeny další náklady.

V případě, že by z vaší strany nedošlo k úhradě celé sjednané ceny ani do 30 dnů (můžete zvolit i jinou délku lhůty) po uzavření kupní smlouvy, mám právo od smlouvy odstoupit. Odstoupení v takovém případě nabývá účinnosti okamžikem, kdy vám jej doručím. V případě, že jsem od vás obdržela před naším odstoupením od Smlouvy nějakou platbu, vrátím vám ji do týdne od odstoupení od Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak.

Kupující/Klient i Prodávající/Poskytovatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem.

Je-li Vám společně s produktem poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě sjednané ceny produktu, není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak.

 

VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

Jako Prodávající/Poskytovatel zodpovídám za to, že produkt při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí zboží. Nejste-li spotřebitelem, záruku neposkytujeme a odpovídám vám pouze za vady, které má produkt při převzetí.

V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový a nebo od smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém produktu můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny a nebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu produktu za nový. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad nebo na výměnu součásti či opravu produktu, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bychom nebyli schopni vám nový produkt bez vad dodat, vyměnit vadnou součást nebo produkt opravit, stejně tak i v případě, že bychom nezjednali nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním, na vady způsobené nesprávným užíváním produktu, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním.

Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci mě můžete předem informovat i telefonicky nebo mailem. Je-li předmětem reklamace tištěná kniha, prosím doručte ji osobně, poštou či obdobným způsobem na mou adresu uvedenou v čl. II VOP.

Pokud vám digitální obsah nebyl dodán v dodací lhůtě, prosíme, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt nenaleznete, uplatněte reklamaci dle tohoto odstavce. Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytneme písemné potvrzení.

 

IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

Máte-li k uzavřené kupní smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese info@dadum.cz .

Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

Pokud mezi námi jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz

X. Závěrečná ustanovení

Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího/Poskytovatele a Kupujícího/Klienta ze smlouvy vyplývající.

Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zdezde.

Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

Tyto VOP jsou účinné od 6.1.2023.